HOME

VISIE

PRODUCTEN

REFERENTIES

CONTACT

Een selectie van verschillende projecten en publicaties waar het WOONERVEN.NL team de afgelopen jaren aan gewerkt heeft.

 

test

Publicatie: Revitalisatie Woonerven

WE architecten en René Kuiken Urbanism revitaliseren in opdracht van Mitros de Rijtuigenbuurt in Nieuwegein. In deze bloemkoolwijk worden 270 woningen duurzaam gerenoveerd en wordt de openbare ruimte aangepakt. Zowel voor het bewonersparticipatietraject als voor onze visie op het revitalisatie-ontwerp hanteren wij de placemaking-strategie.

Download: Boek Revitalisatie Woonerven (ca. 7mb)

test

Publicatie: Bloemkoolwijken toekomstbestendig maken

In opdracht van de SEV voerde REGIOPLAN een uitgebreide evaluatie uit van de aanpak van negen woonerfwijken

Download: Publicatie Bloemkoolwijken toekomstbestendig maken (ca. 2mb)

test

Project: Rijtuigenbuurt Nieuwegein

Het schetsontwerp voor De Revitalisatie Rijtuigenbuurt Nieuwegein december 2011. Hoewel geen enkele bloemkoolwijk hetzelfde is, zijn veel knelpunten en potenties vergelijkbaar. Wij geloven dat onze strategie samen met de lessen uit Nieuwegein toepasbaar zijn in veel van deze wijken.

Download: Schetsontwerp december 2011 (ca. 8mb)

artikel

Artikel: Werk aan de bloemkoolwijk

Anne-Jo Visser (SEV) en Matthijs Uyterlinde (Regioplan), RENDA (te verschijnen 20 april 2012).

Link: Artikel Renda

Ontwerp en onderzoek

Revitalisatie Rijtuigenbuurt (2010-2012): In deze bloemkoolwijk worden 270 woningen duurzaam gerenoveerd en wordt de openbare ruimte aangepakt. Zowel voor het bewonersparticipatietraject als voor onze visie op het revitalisatie-ontwerp hanteren wij de placemaking-strategie.

Klarendal Arnhem (2010-2011): Ontwerpend onderzoek naar de ruimtelijke en programmatische maatregelen die nodig zijn om de Klarendalseweg als dragende structuur voor de wijk en het project 100% mode te laten fungeren. Opdrachtgever Atelier Rijksbouwmeester via Studio Scale, samenwerking met Marjolein Peters-Studio Scale & Hans Karssenberg-Stipo.

Herstructurering Wildemanbuurt (2008-2009): Ontwikkelen stedenbouwkundige modellen en begeleiden participatie met bewoners en belanghebbenden. In dienst van Rijnboutt. In opdracht van Stadsdeel Osdorp, Stadgenoot, Far West, Ymere en Eigen Haard (Projectbureau Vernieuwing Osdorp).

Transformatie Raamweg 47 Den Haag (2010): 1e plaats prijsvraag en opdracht voor verdere planontwikkeling voor de transformatie van een kantoorgebouw tot woongebouw voor ouderen-huisvesting. In opdracht van Gemeente Haaglanden en het Rijksvastgoed- en ontwikkelingsbedrijf.

Transformatie na-oorlogse portiekwoningen (2010-2012): Onderzoeksproject consumentgericht transformeren in samenwerking met De Alliantie Ontwikkeling. Ons voorstel is om bestaande bebouwing zo te transformeren dat alle woningen een riante buitenruimte krijgen en de woningen door de koper later zelf uitbreidbaar zijn. De initiatief fase ligt bij een ontwikkelaar maar risico's worden gedeeld met particuliere opdrachtgevers, het groeimodel zorgt voor een betaalbaar voorstel waarin bewoners kunnen blijven wonen in hun blok wat hen sterker aan hun wijk verbindt.

Projectmanagement

Amsterdam Parkstad (ten westen van de westelijke ringweg): Maken van crisisbestendige voorstellen voor de stedelijke vernieuwing en het inkrimpen van de woningproductie. In opdracht van Stadsdeel Nieuw West, stad Amsterdam en alle corporaties.

Slaaghwijk Leiden: Projectleider voor fysieke en sociale vernieuwing in de naoorlogse 'preventiewijk' in opdracht van College en twee corporaties.

Buurtbeheerbedrijf: In opdracht van een Amsterdamse corporatie verkennen van de mogelijkheden voor het opzetten van buurtbeheerbedrijven in Amsterdam. Implementeren van de gekozen vorm.

Herstructurering Deventer: In opdracht van de gemeente overeenstemming bereiken met de drie corporaties over de herstructureringsopgave, programma's en financiën. Opzetten van gemeentelijke uitvoeringsorganisatie.

Vernieuwing Holtenbroek, Zwolle: Zelfstandige VOF voor herstructurering van 750 woningen, ondergrondse infrastructuur en openbare ruimte. Planvoorbereiding en uitvoering sloop/nieuwbouw. In opdracht van twee corporaties.

Herstructurering Rosmolenwijk, Zaanstad: Voorbereiden sloop/nieuwbouw 1000 woningen, funderingsproblematiek 250 particuliere woningen, renovatie park, nieuw plein plus voorzieningencluster. In opdracht van corporatie en gemeente.

Oranjewijk Veghel: Projectmanager voor gemeente en woningcorporatie bij de voorbereiding van de herstructurering van vastgoed en openbare ruimte in de Oranjewijk.

Rijtuigenbuurt Nieuwegein: Projectmanagement voor voor renovatie bloemkoolwijk Nieuwegein; in opdracht van Mitros.

Beleidsonderzoek

SEV Evaluatie Bloemkoolwijken (2012): Veel woonerfwijken uit de jaren 70 en 80 hebben een opknapbeurt nodig. Het zijn niet de probleemwijken van de toekomst, maar de populariteit neemt af en de onveiligheid en overlast nemen toe. Negen bloemkoolwijken in Nederland met problemen laten zien wat werkt. Andere wijken kunnen profiteren van de ervaringen. Regioplan evalueerde de aanpak in de negen wijken.. Met een combinatie van sociale, fysieke en economische aanpakken, blijken deze wijken weer jaren vooruit te kunnen.

Waardecreatie in de wijk (2012): Bij overheden en woningcorporaties is er steeds minder geld om te investeren in de fysieke en sociale leefbaarheid van wijken. Dit soort investeringen blijft echter wel nodig, alleen zouden ze nu door andere partijen (bewoners, commerciële partijen et cetera) gedaan moeten worden. In opdracht van het Ministerie van BZK beschrijven we een aantal praktijkvoorbeelden waarin andere partijen dan overheden en corporaties daadwerkelijk investeren in de wijkaanpak.

Onderwijs en sport in een nieuwe stadswijk (2010): Bij de projectontwikkeling van nieuwe wijken ontstaat behoefte aan inzicht in de benodigde voorzieningen voor onderwijs en sport. Om deze behoefte in kaart te brengen moet onder meer informatie over het bestaande aanbod gecombineerd worden met bevolkingsprognoses. In opdracht van een Amsterdams stadsdeel maakte Regioplan een inschatting van de benodigde ruimte voor basisonderwijs, kinderopvang en sport. Bij dit maatwerkonderzoek werd met behulp van deskresearch, bestandsbewerking en interviews snel en pragmatisch ingespeeld op de vraag van het stadsdeel.

Woonkansenonderzoek Staalmanpleinbuurt (2008): We gaan het samen maken! Dit is de titel van de brochure van woningcorporatie de Alliantie waarin zij haar vernieuwingsplannen voor de Staalmanpleinbuurt in stadsdeel Slotervaart aankondigt. Regioplan heeft ter ondersteuning van die plannen in deze buurt een grootschalig woonkansenonderzoek uitgevoerd. Business case Almere Welzijn Nieuwe Stijl (2012) In opdracht van de gemeente Almere stelt Regioplan een businesscase welzijn nieuwe stijl op voor de nieuwste wijk in Almere: Almere Poort, Het gebied is bij uitstek geschikt om het nieuwe welzijnsdenken te introduceren. We stellen profielen van de wijkwerker op, samen met de bewoners en de welzijnswerkers die in de wijk aan de slag moeten. Die profielen ) vormen de basis voor het welzijnsbeleid in Almere Poort.

Staat van het onderhoud verkend (2011) Het huidige economisch tij leidt ertoe dat de stedelijke vernieuwingsprojecten vertragen. Complexen die op de nominatie stonden voor sloop of renovatie worden minder snel aangepakt. In opdracht van stadsdeel Amsterdam Noord heeft Regioplan een verkennend onderzoek uitgevoerd naar de staat van onderhoud van de (sociale) huurvoorraad van het stadsdeel.

Woonvisies (2007-heden) Voor verschillende stadsdelen in Amsterdam hebben we de afgelopen jaren, als interim beleidsadviseur Wonen, verschillende beleidsplannen opgesteld, zoals Woonvisies.